Arbetsmiljökartläggning

Har ni koll på den psykosociala arbetsmiljön?

Medarbetare är idag oftast det viktigaste kapitalet. Hur de trivs på arbetsplatsen, med arbetskamraterna och arbetsuppgifterna är avgörande för organisationens effektivitet och produktivitet. Vi vill vara er partner när det gäller att skapa arbetsmiljöer som underlättar arbetet för medarbetarna så att de kan prestera sitt allra bästa och må bra.

Arbetsmiljökartläggning - ArbetsStyrka

Ett företag eller organisation behöver kontinuerligt göra temperaturtagning på hur verksamheten fungerar och hur medarbetarna trivs. Vi hjälper er med en genomgång av den psykosociala arbetsmiljön. Med hjälp av olika instrument kartlägger vi klimatet på er arbetsplats, sammanställer resultatet och tillsammans gör vi en åtgärds- och handlingsplan. Vi hjälper er gärna även i det fortsatta arbetet genom uppföljningar av åtgärdsplanerna.

De flesta företag genomför årliga medarbetarundersökningar men många använder sig inte av det som kommer fram. Ni kanske redan har gjort en medarbetarundersökning och kanske har ni fått låga värden. Låga värden ska inte lämnas enskilt till chefen att hantera då de är de ett rop på hjälp oavsett vad de beror på. Tyvärr nöjer sig ledningen inte sällan med att tänka att de låga värdena är missvisande. Man kanske förklarar de låga värdena med att enkäten kom i fel tid, frågorna var fel ställda eller personalen brukar svara så lågt och det är inget vi kan göra något åt.

ArbetsStyrka stöttar ledning, chefer och HR-personal när det gäller att hantera låga värden. Det gäller att ta reda på vad det är som ligger bakom de låga värdena och göra rätt insatser. En anledning till att medarbetarna inte trivs kan vara konflikter i arbetsgruppen. Detta brukar också åtföljas av hög personalomsättning eller av sjukskrivningar. Förra året kom en ny föreskrift för att minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan (AFS 2015:4). Den innehåller bl.a. regler för arbetstider, arbetsbelastning och mobbning på arbetsplatsen.

Exempel på uppdrag

Ett exempel på ett uppdrag som vi har haft var en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på ett kommunalförbund. Medarbetare och chefer blev intervjuade samt fick svara på ett frågeformulär. Resultaten redovisades inledningsvis för ledningen och därefter för hela arbetsgruppen. Vi höll i en utvecklingsdag där medarbetarna fick diskutera förbättringsförslag i grupper. De förslag som kom upp skrevs ner samt vem som skulle ansvara för vad. Vi bistod kunden i förändringsarbetet genom kontinuerliga uppföljningar med de ansvariga.

Ett annat exempel på ett uppdrag vi har haft var en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på ett konsultföretag inom IT. Vi intervjuade några av medarbetarna och samtliga medarbetare på företaget svarade på ett frågeformulär. Resultaten redovisades för ledningen och personalen. Det framkom att det fanns problem med stress och vi genomförde därför en  utbildningsdag om stress och stresshantering.