Arbetspsykologiska tester

ArbetsStyrka använder flera olika personlighets-, färdighets- och begåvningstester utifrån vad du som kund önskar och vilken frågeställning det gäller. Vi lämnar gärna en rekommendation om lämpligt testinstrument, och tar självklart en diskussion om du har egna önskemål. ArbetsStyrka använder sig endast av empiriskt väldokumenterade tester. Testerna måste ha en god reliabilitet och validitet och vara granskade av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

Arbetspsykologiska tester kan användas vid urval och i alla sammanhang som har med personlig utveckling att göra. Personlighetstest ger reflektionsmaterial och kan användas för att öka den egna själv insikten t ex i samband med coachning och ledarskapsutveckling. De kan också användas som en del i en karriärplanering där kandidaten får en klar bild över sina starka och svaga sidor och lämpligheten i att välja ett visst område. Testerna kan användas för att identifiera t ex ledarpotential när ni vill upptäcka outnyttjade talanger hos er nuvarande personal eller planera initiativ för att snabba upp utvecklingen av anställda.

Vi använder bland annat personlighetstestet HAS (Hogan Assessement System). HAS består av 3 deltest, HPI, HDS och MVPI. Det bygger på Big Five liksom de flesta personlighetstest. Robert Hogan en amerikansk psykologiprofessor som utvecklat testet har bedrivit forskning på HAS under mer än 30 år.

HPI
 Hogans Personlighetsinventorium ger information om grundläggande personlighetsdrag i den normala personligheten. Inventoriet innehåller sju personlighetsskalor. Det visar personligheten och beteendet i det dagliga livet och starka och svaga sidor t ex som ledare.

HDS 
Hogans Deskriptiva Skalor ger information om hur en person reagerar på ökad stress och påfrestningar samt hur detta kan yttra sig destruktiva beteendemönster i arbetslivet.

MVPI visar vad som ger personen energi och motivation i arbetet. Läs mer om HAS på www.hoganassessments.com

Andra exempel på tester vi använder är t ex personlighetstestet NEO-PI-R 3. Tester av den kognitiva förmågan har visat sig vara ett mycket bra sätt att förutspå prestationer i arbetslivet. Vi använder t ex BOMAT (problemlösningsförmåga), BKT (bedömning av kritiskt tänkande), d2-R (uppmärksamhet och koncentration) samt Ravens Matriser. Ravens matriser är ett klassiskt begåvningstest som mäter analytisk och logisk förmåga under tidspress. Det är ett av de mest väldokumenterade icke verbala begåvningstesten i världen.