Ledarskapsutveckling

Hur kan du stå stark i ditt uppdrag?

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i samtliga företag och organisationer. Välfungerande ledarskap bidrar till förbättrad arbetsmiljö och ett innovativt klimat med medarbetare som presterar bättre. Att utveckla sitt ledarskap handlar om att ta fram det bästa ur varje medarbetare och skapa en bättre framtid både för dem och organisationen som helhet.

Ledarskapsutveckling - ArbetsStyrka

Kraven på chefer och ledare ökar hela tiden. Ledaren ska höja effektiviteten hos samtliga anställda och se till att organisationen når uppsatta mål. Att ha personalansvar kan vara tungt och ledaren måste fatta beslut som inte alltid är populära bland de anställda. Arbetet karaktäriseras av många och ofta oförenliga krav, ständiga förändringar och högt tempo. Det kan vara svårt att hitta sammanhang där man kan ventilera frågor som berör den egna verksamheten och personalen.

Ett sätt att stärka sitt ledarskap är genom assessment och ledarcoachning. Vi kartlägger din personliga ledarstil och hur den används i verksamheten för att leda anställda mot uppsatta mål. Återkoppling på testresultaten utgör en stark grund för att generera insikter kring t ex prestation, kompetenser, utvecklingspotential, motivation och beteenden. Med utgångspunkt i testresultat och samtal väljer ledaren det område han eller hon helst vill utveckla. Läs mer om de arbetspsykologiska tester vi använder.

Att stanna upp och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner ger möjlighet till ökad självkännedom och bättre ledarskap. Coachning hjälper ledaren att se sina utmaningar och möjligheter ur nya perspektiv.  ”En chef har underställda men en ledare har följare”. Ledare blir man bara om man har följare d.v.s. människor som vill följa. Vi vill skapa förutsättningar för ledaren att utifrån sin personlighet och i sin verksamhet och roll få med sig anställda i arbetsprocessen.

Assessement och påföljande coachning kan vara en generell satsning på att utveckla ledarskapet hos en chef eller gälla specifika frågor eller utmaningar. Många ledare söker stöd i ett förändringsskede i sina liv, karriärer och organisationer. Många företag och organisationer gör också med jämna mellanrum interna satsningar på chefs- eller karriärutvecklings program. Assessement och coachning är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom den utgår från varje enskild chefs individuella behov. Vi har vana vid att coacha både chefer och specialister.

Exempel på uppdrag

Vi gjorde ett uppdrag inom ledarskapsutveckling åt kommunen i en mellanstor stad. En av ledarna hade problem med att leda ett av teamen. Det fanns en informell ledare samt motsättningar och konflikter i teamet. Inledningsvis fick chefen göra de tre deltesten i HAS som en del i att belysa hans ledarskap. Han gick därefter i coaching hos oss med fokus på ledarskapet i teamet och därefter fungerade det avsevärt bättre. Under tiden arbetade vi även parallellt med arbetsgruppen för att förbättra samarbetsklimatet.

Vi har gjort ett flertal uppdrag inom ledarskapsutveckling åt ett stort internationellt företag. Ett antal ledare gjorde testerna HAS, Garudas Kompetensprofilen, MBTI och/eller NEO-PI-R. Vi träffade därefter ledarna för återkoppling på testresultaten. Även HR och/eller de högre cheferna fick återkoppling på det som kommit fram. Flera av ledarna gick sedan i coachning hos oss med fokus på det område som de helst ville utveckla. Coachningen kunde handla om utveckling av ledarskapet som helhet eller av specifika förmågor.