Personbedömning

Personbedömning ger rätt person på rätt plats!

ArbetsStyrka använder vetenskapligt beprövade testverktyg för personbedömning. Vi arbetar med ett av marknadens mest efterfrågade verktyg för urval och utveckling av ledare och specialister; HAS – Hogans Assessement System. Färdighetstestet Ravens matriser är ett annat uppskattat och användbart verktyg.

Hur vet jag att rätt kandidat får tjänsten?

I slutskedet av en rekryteringsprocess, när en eller fler intressanta kandidater finns kvar vill man säkerställa att man väljer rätt. En felaktig rekrytering är kostsam och tidsödande. Att anlita en specialist inom arbetspsykologi för assessement av slutkandidaterna minskar risken för felrekryteringar. 

Personbedömning - ArbetsStyrka

ArbetsStyrkas personbedömningar

När man gör rekryteringar efter sin magkänsla väljer man personer man tycker om snarare än efter kompetens. Forskning visar att man får ett mer tillförlitligt underlag att bedöma kandidater genom strukturerade djupintervjuer och tester/assessment.  Det är en stor fördel om den som utför personbedömningen är en extern konsult som varken har engagemang eller lojalitet i den egna organisationen.

Personbedömning av slutkandidater i en rekryteringsprocess:

  1. Kontakt med uppdragsgivaren
  2. Genomgång av kravprofilen
  3. Intervju och testning av kandidaten/kandidaterna
  4. Återkoppling  och feedback till kandidaten på ett coachande sätt
  5. Återkoppling till uppdragsgivaren muntligt och en skriftlig rapport som ger ett bättre beslutsunderlag .Vi arbetar utifrån etiska regler och riktlinjer.

Både kunden och den bedömde får detaljerad återkoppling och utvecklingsrekommendationer, alltid tydligt kopplade till de krav som ställs. Det är en utvecklande upplevelse för den som genomgår personbedömningen. Vi träffar alltid uppdragsgivaren personligen för en muntlig återkoppling. Du som kund får veta vilka roller och uppgifter som tar vara på kandidaten eller medarbetarens styrkor och vilka som bör undvikas. Vi ger dig indikationer på om en person kommer att lyckas i en bestämd ledarroll med specifika krav. Du får också information om vem som är utrustad att avancera i organisationen. De beteenden vi förutsäger stämmer väl överens med en framtida verklighet.

Personbedömning eller assessment kan också användas för utveckling av medarbetare. För att du som ledare ska få ut det mesta av din personal behöver du förstå en del om hur var och en fungerar. Genom att erbjuda dina medarbetare assessment kan du få inblick i deras fungerande. Med tillförlitliga insikter om en medarbetares personlighet och motivation kan ni fatta välinformerade beslut och snabbt och effektivt höja prestationerna. Motiverade medarbetare presterar bättre och är mer engagerade. En del motiveras av hög lön medan andra prioriterar säkra anställningar och en tredje tycker att trevliga arbetskamrater är viktigast.

Läs mer om de arbetspsykologiska tester vi använder.

Exempel på uppdrag

Vi gjorde en personbedömning vid tillsättningen av en chef på ett kommunägt bolag. Vi intervjuade och testade tre kandidater med de tre deltesten i HAS. Kandidaternas styrkor och svagheter matchades mot kravprofilen för tjänsten. Efter analys och bearbetning av testresultaten träffade vi de tre kandidaterna för intervju och återkoppling på resultaten. Vi gav också muntlig och skriftlig återkoppling till VD och HR med rekommendationer angående kandidaternas lämplighet.

Vi har gjort ett flertal uppdrag inom personbedömning/assessment åt ett stort internationellt företag. Ett antal medarbetare och ledare gjorde i utvecklingssyfte arbetspsykologiska tester som HAS, Garudas Kompetensprofilen, MBTI och/eller NEO-PI-R. Vi träffade de testade för återkoppling och diskussion om testresultaten. Även HR och/eller cheferna fick återkoppling. Flera av de testade fortsatte sedan i coachning med fokus på det område som de helst ville utveckla. Coachningen kunde också handla om klientens karriär och och vilken bana han eller hon skulle utveckla sig mot ledare eller specialist.